18 اردیبهشت 98

حِکَم تشریع احکام دین

نوشته ای را که میخوانید شرخ مختصری است بر کتاب بسیار بلند “حکم نشریع احکام دین” نوشته عارف بزرگ و دانشمند فرزانه ، شاعر ...

9 شهریور 99

رازهای رستاخیز

همانطور که از عنوان کتاب پیدا است ، نگاهی نو به عالم پس از مرگ و معارف دینی در این باره است ، اما در مباحث بسیار بنیادی ورودی ...

9 شهریور 99

عروج در تنهایی

نام حی بن یقظان از زمان شیخ الرئیس ابو علی سینا برای اهل تحقیق و معرفت پیوسته نامی آشنا بوده است. اولین داستان را ابن طفیل اند ...