18 اردیبهشت 98

عروج در تنهایی

نام حی بن یقظان از زمان شیخ الرئیس ابو علی سینا برای اهل تحقیق و معرفت پیوسته نامی آشنا بوده است. اولین داستان را ابن طفیل اند ...

18 اردیبهشت 98

رازهای رستاخیز

همانطور که از عنوان کتاب پیدا است ، نگاهی نو به عالم پس از مرگ و معارف دینی در این باره است ، اما در مباحث بسیار بنیادی ورودی ...

18 اردیبهشت 98

حِکَم تشریع احکام دین

نوشته ای را که میخوانید شرخ مختصری است بر کتاب بسیار بلند “حکم نشریع احکام دین” نوشته عارف بزرگ و دانشمند فرزانه ، شاعر ...