9 شهریور 99

رازهای رستاخیز

مجموعه گفتارهای زمان و الهیات پیرامون کتاب رازهای رستاخیز شامل 6 سی دی مجموعا 69 ساعت ...

9 شهریور 99

تعمقی در سوره های قرآن کریم

تفسیر سوره مائده در 26 جلسه ...

9 شهریور 99

تعمقی در سوره های قرآن کریم

تفسیر سوره انعام در 40 جلسه ...

9 شهریور 99

تعمقی در سوره های قرآن کریم

تفسیر سوره آل عمران ...

9 شهریور 99

تعمقی در سوره های قرآن کریم

تفسیر سوره نسا در 50 جلسه ...

9 شهریور 99

تعمقی در سوره های قرآن کریم

تفسیر سوره حمد و بقره ...

9 شهریور 99

مشرق النوار و مخزن الاسرار

مجموعه صوتی کلیات دو منظومه شریف مشرق النوار و مخزن الاسرار سروده عارف والامقام حضرت شیخ عبدالرحیم صاحب الفصول «حائری» ...

18 اردیبهشت 98

مجموعه سخنرانی های انسان و هویت هایش

مجموعه گفتارهای ” انسان و هویت هایش” جمعا در ۱۷ ساعت ...

18 اردیبهشت 98

تعمقی در سوره های قرآن کریم (جلد۲)

یک مجلد شامل ۸ عدد لوح فشرده MP3 محتوی ۳۳ سوره در ۱۳۹ جلسه ...

9 شهریور 99

تعمقی در سوره های قرآن کریم

شامل ۶ عدد لوح فشرده MP3 محتوی مقدمه ای بر قرآن در ۴ جلسه، سوره حمد ۲ جلسه و سوره بقره ۵۰ جلسه ...