18 اردیبهشت 98

تعمقی در سوره های قرآن کریم ۱

یک مجلد شامل ۶ عدد لوح فشرده MP3 محتوی مقدمه ای بر قرآن در ۴ جلسه، سوره حمد ۲ جلسه و سوره بقره ۵۰ جلسه ...

18 اردیبهشت 98

تعمقی در سوره های قرآن کریم (جلد۲)

یک مجلد شامل ۸ عدد لوح فشرده MP3 محتوی ۳۳ سوره در ۱۳۹ جلسه ...

18 اردیبهشت 98

مجموعه سخنرانی های انسان و هویت هایش

مجموعه گفتارهای ” انسان و هویت هایش” جمعا در ۱۷ ساعت ...