عروج در تنهایی

تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 98

نام حی بن یقظان از زمان شیخ الرئیس ابو علی سینا برای اهل تحقیق و معرفت پیوسته نامی آشنا بوده است. اولین داستان را ابن طفیل اندلسی نوشت و یگانه اثری است که از اثار او به جای مانده است.البته نوشتن این داستان را به سهروردی نیز نسبت داده اند. ولی اثری از آن باقی نمانده است. جامی شاعر معروف نیز این داستان را به نحوی به صورت شعر در آورده است. آخرین و شاید کاملترین این داستان را آیت الله صاحب الفصول(ره) به عربی نوشته و فارسی ترجمه که گرچه خود ، آن را از راستان نقل میکند.