رازهای رستاخیز

تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 98

همانطور که از عنوان کتاب پیدا است ، نگاهی نو به عالم پس از مرگ و معارف دینی در این باره است ، اما در مباحث بسیار بنیادی ورودی عمقی دارد. مخصوصا مباحثی مربوط به “زمان” و ارتباط آن با “الهیات” در این نوشته برجسته است.

فایل های ضمیمه
کتاب رازهای رستاخیز