حِکَم تشریع احکام دین

تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 98

نوشته ای را که میخوانید شرخ مختصری است بر کتاب بسیار بلند “حکم نشریع احکام دین” نوشته عارف بزرگ و دانشمند فرزانه ، شاعر بلند پایه مرحوم حضرت آیه الله عبدالریح حاج شیخ عبد الرحیم صاحب الفصول (ره) ملقب به حائری