تعمقی در سوره های قرآن کریم

تاریخ انتشار: 9 شهریور 99

یک مجلد شامل ۶ عدد لوح فشرده MP3  محتوی مقدمه ای بر قرآن در ۴ جلسه، سوره حمد ۲ جلسه و سوره بقره ۵۰ جلسه