تعمقی در سوره های قرآن کریم ۱

تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 98

یک مجلد شامل ۶ عدد لوح فشرده MP3  محتوی مقدمه ای بر قرآن در ۴ جلسه، سوره حمد ۲ جلسه و سوره بقره ۵۰ جلسه