تعمقی در سوره های قرآن کریم (جلد۲)

تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 98

یک مجلد شامل ۸ عدد لوح فشرده MP3 محتوی ۳۳ سوره در ۱۳۹ جلسه